3 voordelen van augmented reality inzettenvoorzakelijkgebruik

Het aantalconsumentendat reeds gebruikheeftgemaakt van augmented reality toepassingenwordt steeds groter; meer dan de helft van smartphone bezittersheeftooiteen AR applicatiegebruikt. Soms is diteenspecifieke app zoalseenspelletje, vaakbetreft het eengrappige filter in Facebook Messenger of Snapchat. Erzijnveel minder consumenten die augmented reality glasseshebbengetest, AR brillenzijnvooralsnog met name geschiktvoor de zakelijkemarkt. Binnenbedrijvenzal de eerstekennismaking met augmented reality toepassingenvaakeen AR lezingzijn, die wordtuitgevoerd door eenervaren AR spreker. Die kan de voordelen van augmented reality voorzakelijkgebruiknietalleentoelichten, maar ook live latenzien. Hiervind je alvastdrievoordelen van AR voor het bedrijfsleven.

Wat is augmented reality?

Hoewel je waarschijnlijk al ooitzelf AR hebtgezien, kan het lastigzijn om tedoorzien wat augmented reality eigenlijkinhoudt. In basis is AR eenvirtuelelaag die over de werkelijkheidheenwordtgelegd. Op de televisiezie je bijvoorbeeldtitelbalken die over eenpersoonwordengeplaatst, om de naam enfunctietelatenzien. Bij AR wordtdezeinformatie over echtepersonenenproductenvoor je gezichtsveldweergegeven. Ditkaneeneenvoudigeplatteafbeeldingzijn, of een 3D presentatie die jouwbewegingvolgt. Het is mogelijk om augmented reality toepassingenweertegeven op een smartphone of op een tablet met camera, het optimale effect bereik je met echte augmented reality glasses.

1. Zien is geloven: Met augmented reality glasses wordt het direct helder

AR brillenhebben twee grotevoordelen; ten eerstekun je handsfree werkenomdat je geenapparaathoeft vast tehouden, ten tweedekun je dieptezienomdat de beeldenvoor het linker- enrechteroogietsanderswordenweergegeven. Je kunt AR brillen in driecategorieënverdelen:

Verschillendesoorten augmented reality glasses

  1. AR Cardboard: Dit is eenkartonnenbouwpakket met eenspeciale lens waarmee je eenstandaard smartphone omtovert tot een AR bril. Het is eengoedkopeenlaagdrempeligeintroductie in dezetechnologie. Het meestbekendevoorbeeld is de Aryzon AR Cardboard.
  2. AR brillen: Ditzijn wearables die lijken op standaardbrillen, maar dan met eenkleine computer aanboordeneenprojectie unit. Google Glass is hiereenbekendvoorbeeld van, daarnaastzijnmerkenalsVuzix, ODG en Epson ookactief in dezemarkt.
  3. MR brillen: Hoewel de grenstussen augmented reality en mixed reality nietscherptetrekkenvalt, is de Microsoft HoloLens eenvoorbeeld van een MR bril. Je kuntvrijrondlopen, alle hardware is aanboorden je kuntholografischebeeldenweergeven die je met handgebarenkuntbedienen.

2. Inzichtbieden: Een AR lezingorganiseren

Wanneer je van plan bent de mogelijkheden van AR voor het bedrijf in kaarttebrengen, is een AR lezingdémethode om direct inzichtteverschaffen. Zo ontdekken de stakeholders snelwelke augmented reality toepassingenerzijn, je kuntvervolgenssamen met de werknemersbrainstormen over de implementatiebinnen het bedrijf.

AR sprekerboeken

Je kunteenpaarverschillende augmented reality glasses aanschaffenen in het wildewegtesten met AR apps, je kuntookeenervaren AR sprekerboeken die van de hoed en de rand weet. Voorafwordendoelstellingenbepaaldenleermomenten in kaartgebracht om een AR lezingteorganiseren die ookechteenmeerwaardevertegenwoordigt. Eenexterne AR sprekerkan met eenfrissebliknaar de organisatiekijkenenmeedenken over de mogelijkheden die erliggenbinnen de organisatie.

3. Van concept tot consument: Augmented reality toepassingen

Laten we alsvoorbeeldeenfictiefbedrijfnemenenbekijken hoe AR in de organisatiegebruiktkanworden.

  • Concept envisualisatie: De eerstestap in de ontwikkeling van producten is concepttekeningenmaken met eventueel 3D visualisaties. In plaats van een 3D print of eenmaquettelaat je eenschaalbare 3D versiezien in de fysiekeruimte. Met digitalevisualisatieskun je snelnieuweversiesontwerpen.
  • Uitwerkingentesten: In de prototype fasewordtvaakveeltijdgestoken in versies met minimaleverschillen (iteraties). Met AR prototyping zalditprocesaanzienlijksnellerverlopen. Het is ookmogelijkdatmeerderepersonentegelijkertijdaanéén project werken, zelfsvanafeenanderelocatie.
  • Fabricage met sturing: Tijdens het fabricageen assemblage proceskaneen AR briluitleggevenaan de werknemer. Interactieve AR handleidingenlaten het personeelefficiënterwerken. De informatie “zweeft” voor het gezichtsveld, en de werknemerkanbeidehandenblijvengebruiken.
  • Logistiekehandelingen: In het magazijnentijdens het vervoerhebben augmented reality glasses zich al ruimschootsbewezen. Denkaannavigatie in het magazijn of handsfree productcodesscannen.
  • Marketing: Ook de eindconsument mag nietwordenvergeten. De smartphone is eenvirtuelecatalogus, met augmented reality toepassingenworden nu al veleproductengedemonstreerd. Van make-up op het gezicht tot aanvirtuele auto’s in je eigen garage.

De komendejarenzal AR binnen het bedrijfsleveneenenormevluchtgaannemen, blijfniet achter enzorgdat je weet wat erspeelt