Is het verstandigzelfeen VR app teontwikkelen?

Sinds de Kickstarter campagne van Oculus VR is virtual reality nietmeeruit het nieuwsgeweest. Datbetekentoverigensnietdat het allemaaljubelverhalenzijn, vooriederpositiefartikelstaaterookeennegatiefberichttegenover in de trant van “VR hype voorbij, verkopendalen”. De verwachtingenwaren zo hooggespannendatbijiederetegenslag de ondergang van deze sector wordtingeluid door de media. Onzinnatuurlijk, want iedereen die de koers van virtual reality eenbeetjevolgtweetdaternaiedere down (het Zenimax fiasco bij Oculus) een up tegenoverstaat (de Oculus Go draagbare VR bril). Erkomt steeds meer VR software, met name VR apps voor het onderwijszijnpopulair. Is zelfeen VR app makenverstandig, enwaarvind je een goede VR app ontwikkelaar? Laten we de zin van de onzinscheidenen de VR software markteens wat naderbekijken.

Het imago van virtual reality

VR spreekt tot de verbeelding, tot voorkort was eenovertuigendevirtueleomgevingnietmeer dan Science Fiction. Van de Holodeck in Star Trek tot eencyberkiller in The Lawnmower Man, VR is al decennia langeenvruchtbarebron van inspiratievoorschrijversen filmmakers. De verfilming van de roman “Ready Player One” door Steven Spielberg heeft het virtuelevuurnogverderaangewakkerd. Steeds wanneer de verkoop van een VR brilstagneertwordt het einde van virtual reality aangekondigd, alsereennieuwe AR brilonthuldwordt is datweer de opvolger van virtual reality. De realiteit is dat VR software en hardware nog in eenpril stadium zijn. Datbetekentrisico’snemen, maar daarstaanookveelkansentegenover. Was een VR app ontwikkelaarenkelejarengeledennogaan het experimenteren, nu zijn ze in staateen VR app temaken die tot de verbeeldingspreektenbevestigdwaarom de virtual reality hype noglangnietvoorbij is. Sterkernog, met ontwikkelingenzoals VR apps in het onderwijszal de groei de komendejarenalleennog maar toenemen.

Zelfeen VR app maken

Met de grote game engines zoals Unreal en Unity kaneen VR app ontwikkelaarbinnenkortetijdeenvolwaardige VR app maken. Is VR software dan zo eenvoudig om teontwikkelen? Nee, maar wanneerereenduidelijke focus wordtbepaaldkaneen project snelwordenuitgevoerd. Games zoals Resident Evil kostenjarenaanontwikkelingenmiljoenenaan budget, toch is erbinnenrelatiefkortetijdeen virtual reality versie van gemaakt die zeergoederecensiesheeftgekregen. De meeste VR software zalniet zo ambitieuszijn, met name voorbedrijfspresentatiesenmaatwerk VR apps voor het onderwijskan met beperktemiddelen al heel veelbereiktworden.

Welke VR software heb je nodig?

De bekende game engines bieden de mogelijkheid om een VR app temaken, datmaakt het vooreen VR app ontwikkelaardusrelatiefeenvoudig om aan de slag tegaan. Goede VR software wordtnietalleengemaakt op basis van de mogelijkheden, maar durftookrestricties op teleggen. Het idee van een “room scale” ervaringwaarin je tientallen meters kuntrondlopenklinktprachtig, maar daarheb je in eenkamertje van 2×3 meter natuurlijknietveelaan. De drempelvooreen VR app makenligt lager dan veelmensendenken, datgeldtoverigensookvoor de kosten. Zolang je dusgrenzenaan het project stelt.

Wat doeteen VR app ontwikkelaar?

Een VR app ontwikkelaarzal op basis van eenidee de technischehaalbaarheidtoetsen. Daarbijwordtgekekennaarzakenzoals het platform (bijvoorbeeld Oculus Rift, Gear VR, Google Cardboard), de doelgroep, doelstellingenenuiteraardook het budget. Door eenduidelijketijdlijntebepalen met tussentijdseevaluatiepuntenkanersnelenefficiëntnaareenresultaat toe gewerktworden. Bij VR apps voor het onderwijswordtvaaknauwsamengewerkt met onderwijzersenvaakook met leerlingen. Zo kunnen de ontwikkelaarseeneducatieve VR app maken die perfect aansluit op het bestaandelesprogramma. De VR software dientmeestalalsaanvullendmateriaal, het is nietbedoeldtervervanging van eenbestaandlesprogramma.

VR apps onderwijs

Er is al veeleducatieve VR software beschikbaar, van spelenderwijseenanderetaalleren tot interactievegeschiedenislessen. Lesprogramma’szoals Google Expeditions enUnimersivlatenstudentenlerenenervaren in VR. Dan zijnernog de 360 video’s die media outlets zoals National Geographic, Discovery en de BBC gratis beschikbaarstellen. Een VR app ontwikkelaarkanookeen custom VR app makenvooreenspecifiekeonderwijsinstelling. Dit is eenoptievoor het basisonderwijsenmiddelbaaronderwijs, op dit moment ligt de meestepotentie van educatieve VR software op HBO enuniversitairniveau.

Zelfeen VR app makenbiedtveelpotentiemits de juistedoelgroependoelstellingbepaaldwordt. Bespreek de mogelijkheden met een VR app ontwikkelaar.